مناقصه واگذاری نگهداری فناوری اطلاعات مجموعه واحدهای تحت پوشش دانشکده

Home » Tenders » مناقصه واگذاری نگهداری فناوری اطلاعات مجموعه واحدهای تحت پوشش دانشکده
مناقصه / فعال
کد فراخوان: ۱۴۲۳۷۴/۹۶
نوع انتشار : فراخوان
نوع فراخوان: مناقصه عمومی
نوع برگزاری : یک مرحله ای
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در نظر دارد مجوز واگذاری نگهداری فناوری اطلاعات مجموعه واحدها ی تحت پوشش دانشکده برای مدت یک سال به بخش خصوصی را بصورت حجمی از طریق  مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید:
باستناد مجوز به شماره۱۴۲۳۷۴/۹۶مورخه۹۶/۱۲/۰۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان واگذاری نگهداری فناوری اطلاعات مجموعه واحدها ی تحت پوشش دانشکده  برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی با پرداخت مبلغ ۶/۴۰۰/۰۰۰ریال (شش میلیون و چهارصد هزار ریال) بابت تضمین سپرده شرکت درمناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۶۶۵۹۵۱۴۹ بانک رفاه شعبه بازارامام خمینی لارستان
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .
توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت ۹۶/۱۲/۰۹ از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی لار و سایت ملی مناقصات .
اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۰ لغایت ۹۶/۱۲/۱۹  به مدت ۱۰ روز به آدرس: لار، میدان امام خمینی ،نرسیده به پمپ بنزین صالح پورساختمان علوم پزشکی لارستان طبقه اول واحد دبیر خانه دانشکده علوم پزشکی لارستان .
محل بازگشایی پاکت ها : دفتر معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی لارستان تاریخ بازگشایی پاکتها در بازه زمانی ۹۶/۱۲/۲۰ لغایت ۹۶/۱۲/۲۲ می باشد.
متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی لارستان www.larums.ac.ir مراجعه نمایند .
  • عنوان فایلدانلود
  • دانلود فایل های مربوطه : دانلود