معرفی دیتابیس میکروبیوتا

Home » معرفی دیتابیس میکروبیوتا

معرفی دیتابیس میکروبیوتا

دیتابیس میکروبیومولوژی یک پایگاه مبتنی بر ارتباط بیماری-باکتری و از معدود دیتابیس‌های بین‌المللی در زمینه میکروبیوتا است که ...