دکتر محمد حسین کریمی

دکتر محمد حسین کریمی متولد ۵۱/۰۵/۱۵ متأهل، دانشیار دکتری ایمنی شناسی از تربیت مدرس فوق لیسانس ایمنی علوم پزشکی پزشکی شیراز لیسانس علوم سلولی مولکولی دانشگاه شیراز

ادامه مطلب