موهبت شیوخی

سمت: کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری پزشکی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
ایمیل : m.shoyukhi@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009 داخلی 245