لیست رشته های تحصیلی

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دانشکده پزشکی

گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
پزشکیپزشکیدکتری
پزشکیپرستاریلیسانس
پزشکیمامائیفوق دیپلم

دانشکده علوم انسانی

گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
علوم اجتماعی ورفتاریمدیریت امور شهریدکتری
علوم اجتماعی ورفتاریمشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد