فرآیندها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرایند درج خبر در وب سایت کتابخانه دیجیتال

file name : -درج-خبر-در-وب-سایت-کتابخانه-دیجیتال.pdf
file size : 762 KB
دانلود

فرایند برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه جهت دانشجویان

file name : -برگزاری-کارگاه-های-آموزشی-کتابخانه-جهت-دانشجویان.pdf
file size : 766 KB
دانلود

فرایند برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه جهت اعضای هیأت علمی

file name : -برگزاری-کارگاه-های-آموزشی-کتابخانه-جهت-اعضای-هیأت-علمی.pdf
file size : 767 KB
دانلود

فرایند انتخاب دوره آموزش ضمن خدمت کتابداران

file name : -انتخاب-دوره-آموزش-ضمن-خدمت-کتابداران.pdf
file size : 590 KB
دانلود

فرایند اطلاع رسانی دسترسی به پایگاه اطلاعاتی جدید

file name : -اطلاع-رسانی-دسترسی-به-پایگاه-اطلاعاتی-جدید.pdf
file size : 791 KB
دانلود