فرم ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

ضمانت نامه عضویت اعضای حقیقی در مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی

file name : -نامه-عضویت-اعضای-حقیقی-در-مرکز-اطلاع-رسانی-وکتابخانه-مرکزی.docx
file size : 25 KB
دانلود

پیش نویس قرارداد عضویت کتابخانه ویژه اساتید حق التدریس

file name : -نویس-قرارداد-عضویت-کتابخانه-ویژه-اساتید-حق-التدریس.docx
file size : 25 KB
دانلود

پیش نویس قرارداد عضویت کتابخانه ویژه کارکنان غیر رسمی

file name : -نویس-قرارداد-عضویت-کتابخانه-ویژه-کارکنان-غیر-رسمی.docx
file size : 24 KB
دانلود

فرم عضویت کتابخانه

file name : -عضویت-کتابخانه.docx
file size : 31 KB
دانلود

فرم ارزشیابی کتابخانه های تابعه دانشکده

file name : -ارزشیابی-کتابخانه-های-تابعه-دانشکده.docx
file size : 33 KB
دانلود

فرم درخواست مقاله

file name : -درخواست-مقاله.docx
file size : 25 KB
دانلود