دفترچه تماس

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

واحد مدیریت

نام واحد نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی
ریاستدفتر ریاست102 _ 101
حراست انتظاماتآقای اشرفی125
انتشاراتکریم فلاح230 _ 231
اداره روابط عمومیخانم ناصری221
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم ها کامیاب/زارعی/دستغیب263
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم کلینی264
فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای سلیمی265
فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای رزم آرا266
گروه طرح و برنامهخانم بخشی282
معاونت اداری و مالی ISC و مرکزخانم شکیب355
گروه آموزشآقای زاهدی375
معاونت پژوهشیخانم طاهری420
گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعخانم دژمخوی422
گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعخانم نامور423
گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعفاطمه سلطانی425
گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعخانم رضائی427
گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابعسارا نعمت الهی427
اداره خدمات اطلاع رسانیآقای کرمی440
گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم هاآقای راستی483
امور اداریآقای رهبر183
امور اداریآقای اسکوئی188
امور اداریآقای بنیانی184
امور مالیخانم حسینی200
امور مالیخانم عابدی202

معاونت آموزش

نام واحد نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی
معاونت آموزشیدفتر معاونت202 _ 201
حراست انتظاماتآقای اشرفی125
انتشاراتکریم فلاح230 _ 231
اداره روابط عمومیخانم ناصری221
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم ها کامیاب/زارعی/دستغیب263
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم کلینی264
فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای سلیمی265
فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای رزم آرا266
گروه طرح و برنامهخانم بخشی282
معاونت اداری و مالی ISC و مرکزخانم شکیب355