مرکز مشاوره مرور سیستماتیک

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

مرور سیستماتیک یک «حلقه حیاتی» مهم بین مطالعات تحقیقی و تصمیم گیری بر بالین بیمار است. بدیهی است برای نیل به این هدف، داشتن یک گروه ورزیده به رهبری یک نفر صاحب نظر (Expert) و داشتن برنامه دقیق و مشخص ضروری است.

دستیابی به یک مرور سیستماتیک نیازمند توسعه مهارت های زیر است:

  1. تسلط کامل به موضوع مورد تحقیق
  2. کمک گـرفتن از کارشناسـان کتابـداری باتجربـه در زمینـه تحقیقات (Research librarian)
  3. بررسى تمامى مقـالات مـرتبط پیـشنهادى بـراى هریـک از مقالات یافت شده در جستجوى الکترونیکى
  4. بررسى تمامى منابع و مراجع مقالات به دست آمده
  5. جستجوى منابع و مراجع ارائه شده در پایاننامه ها و کتابها به زبانهای دیگر
  6. جستجوى منابع از طریـق مجـلات و پایـاننامـه هـا و کتـب فارسی، هنگامی که مقاله مروری مربوط به موضـوع پزشـکی در ایران باشد
  7. جـستجوى منـابع و مراجـع ارائـه شـده در کنفـرانسهـا و کتابهای موجود
  8. کمک گرفتن از سایر مولفین بنام و باتجربه جهت دستیابی به تحقیقات منتشر نشده یا در حال انتشار

بخش عظیمی از این مهارت ها توسط کتابداران پژوهشی آموزش داده می شود تا محققین را در نیل به اهداف متعالی مرور سیستماتیک یاری نمایند.