فهرست الفبایی منابع اطلاعاتی

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

پایگاه های اطلاعاتی بر اساس حروف الفبا
راهنما دسترسی آدرس نام پایگاه
Help Yes www.bmj.com BMJ
Help Yes bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html BMJ Best Practice
Help Yes learning.bmj.com/learning/home.html BMJ Learning
  Help   Yes journals.bmj.com/content/journals BMJ Journals
Help No www.clinicalkey.com ClinicalKey
Help No www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines ClinicalKey Guidelines
Help No www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia ClinicalKey Multimedia
Help No www.clinicalkey.com/#!/browse/books ClinicalKey Books
Help No www.clinicalkey.com/nursing/#!/ ClinicalKey for Nursing
Help Yes www.thecochranelibrary.com/ Cochrane Library
Help Yes www.embase.com/ Embase
Help Yes esi.incites.thomsonreuters.com Essential Science Indicators (ESI)
Help free scholar.google.com Google Scholar
Help Yes webofknowledge.com ISI Web of Science
Help No http://clarivate.com Journal Citation Reports (JCR)
Help Yes search.proquest.com/index ProQuest
Help Free www.pubmed.com PubMed
Help Yes www.sciencedirect.com ScienceDirect
Help Yes www.sciencedirect.com ScienceDirectBooks
Help Yes www.scopus.com Scopus
Help Yes ink.springer.com Springer
Help No ulrichsweb.serialssolutions.com Ulrich's Web
Help No https://www.uptodate.com/ UpToDate
Help Yes onlinelibrary.wiley.com Wiley
Help Yes onlinelibrary.wiley.com/ Wiley Books