فهرست الفبایی منابع اطلاعاتی

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان

پایگاه های اطلاعاتی بر اساس حروف الفبا
راهنما دسترسی آدرس نام پایگاه
Help Yes www.bmj.com BMJ
Help Yes bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html BMJ Best Practice
Help Yes learning.bmj.com/learning/home.html BMJ Learning
  Help   Yes journals.bmj.com/content/journals BMJ Journals
Help Yes www.clinicalkey.com ClinicalKey
Help Yes www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines ClinicalKey Guidelines
Help Yes www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia ClinicalKey Multimedia
Help Yes www.clinicalkey.com/#!/browse/books ClinicalKey Books
Help Yes www.clinicalkey.com/nursing/#!/ ClinicalKey for Nursing
Help NO www.thecochranelibrary.com/ Cochrane Library
Help Yes www.embase.com/ Embase
Help Yes esi.incites.thomsonreuters.com Essential Science Indicators (ESI)
Help free scholar.google.com Google Scholar
Help Yes webofknowledge.com ISI Web of Science
Help Yes jcr.incites.thomsonreuters.com Journal Citation Reports (JCR)
Help Yes search.proquest.com/index ProQuest
Help Free www.pubmed.com PubMed
Help Yes www.sciencedirect.com ScienceDirect
Help Yes www.sciencedirect.com ScienceDirectBooks
Help Yes www.scopus.com Scopus
Help Yes ink.springer.com Springer
Help Yes ulrichsweb.serialssolutions.com Ulrich's Web
Help Yes www.utdo.ir UpToDate
Help Yes onlinelibrary.wiley.com Wiley
Help NO onlinelibrary.wiley.com/ Wiley Books