زیور عبداله پور

سمت: مدیر امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ایمیل : z.abdollahpour@larums.ac.ir
تلفن : 071-52245009 داخلی 232